026-34510497
پارس رزم

تفاوت فول کنتاکت و کیک بوکسینگ

تفاوت فول کنتاکت و کیک بوکسینگ

تقریبا تمام غیر ورزشکاران و اکثر کسایی که ورزشی هستند یا حتی رزمی کار میکنند تفاوتی برای فولکنتاک و اسپرت کیکبوکسینگ قائل نمی شوند و نمیدانند که تفاوتی دارند سبک های متفاوتی از کنترلی نیمه تماس و آزاد در رشته های رزمی برای مبارزه های اصولی وجود دارد.

کنترلیشبیه کاراته است که ضربات کنترلی دارد و تماس کمی با حریف دارد مانند کان زن ریو یا مانند کیوکوشین ضربات بسیار با دقت زده می شوند و حتی صورت را مورد اصابت قرار نمیدهند. مبارزه نیمه تماسی مانند تکواندو است که در آن بیشتر حرکات با کمک پا و بینی محدود می شوند و با محافظ هایی جلوی ضربات گرفته میشوند. البته جنگ نیمه تماسی در برخی ورزش ها متفاوت است مانند کیک بوکسینگ و بوکس که شرایط خاص خود را دارند. مبارزات کامل مانند کیک بوکسینگ تماس کامل و سایر رشته های مانند MMA و ...

در مبارزات فولکنتاکت استفاده از ضربات محدود است لگد به ران زده نمی شود و انجام آن منع می شود ضربه بصورت چرخشی مشت ممنوع است ضربه با زانو به هرجای بدن حریف ممنوع است البته با توافق طرفین در استفاده از آنها شرایط خاصی را میشود لحاظ کرد.

اما در کیک بوکسینگ همه قوانین طبق قوانین و مقررات ازاد است و تفاوت در این است که همه می خواهند نوع مبارزه را مشخص کنند و با توجه به وزن دو مبارزه حریفان انتخاب و رو در رو بجنگند به طور خلاصه فول کنتاکت یک مبارزه سبک و محدود کیک بوکسینگ است.

لازم به ذکر است که ضربات محدود دلیل بر ضعف سبک و حریف و مبارز جنگ نیست این یک قرارداد جنگی است و ممکن است کسی که سبک هنر رزمی محدود و کنترلی دارد یه حریف سبک آزاد را شکست دهد. تنها تفاوت در MMA از محدودیت کاراته تا دامنه ضربات سبک ، نظم و نوع جنگ است.

تکواندو کاراته نینجا کمربند